ტურიზმი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

პროგრამა აგებულია სამი პრინციპის გათვალისწინებით:

• ტურიზმში პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების (საპროექტო, საწარმოო-ტექნოლოგიური, ორგანიზაციულ-მმართველობითი, სასერვისო);

• შრომის ბაზრის სტრუქტურული ცვლილებების (მომსახურების ტექნოლოგიების განახლების მაღალი ტემპი)

• ტურიზმის მენეჯერის საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებების (ტურისტული პროდუქტის შექმნა, წინ წაწევა და რეალიზაცია).

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები