სტომატოლოგია – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
UniGeo Dental

სტომატოლოგიური კლინიკა

კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა ემსახურება სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებასა და მაღალი დარგობრივი კომპეტენციების მქონე კურსდამთავრებულების მომზადებას, რომლებიც წარმატებით გააგრძელებენ სწავლას დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) სასწავლო პროგრამაზე ან უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე.

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები