მედიცინის ახალი ინგლისურენოვანი პროგრამის განხილვა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მედიცინის ახალი ინგლისურენოვანი პროგრამის განხილვა

  • 01 ივლისი, 2018

შეხვედრის მიზანი იყო მედიცინის ახალი ინგლისურენოვანი პროგრამის განხილვა.

მედიცინის პროგრამის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა, გოჩა ბარბაქაძემ წარადგინა მედიცინის პროგრამის კომიტეტის წევრები და შეაჯამა მათ მიერ გაწეული სამუშაო.

ასევე, ააასევე, განხილული იქნა მედიცინის პროგრამის შესაბამისობა თანამედროვე მოთხოვნებთან, პროგრამის მიზნები, შედეგები, სტრუქტურა, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები და სხვა.

ხარისხის უზრრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, ქ-ნმა თამარ გიორგობიანმა წარმოადგინა აფილირების პირობები და რიგი უპირატესობები, მათ შორის დაფინანსების მექანიზმები და კონკურსები.

მსგავსი შეხვედრები პერიოდულად გაიმართება პროგრამის შეფასებისა და სრულყოფის მიზნით.