სამეცნიერო შრომების კრებული – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი