სამართალი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

პროგრამის მიზანია ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე იურისტის მომზადება, რომელიც დაუფლებულია იურისტის საქმიანობისათვის აუცილებელ ცოდნასა და უნარებს და აქვს პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობის, კომპლექსური სამართლებრივი საკითხების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შერწყმისა და გაანალიზების, არსებულ სამართლებრივ სივრცეში ორიენტაციის და შესაბამისი ნორმების მოძიების, ნორმათა სწორი ინტერპრეტაციის, არსებული ხარვეზების დაფიქსირებისა და მათ აღმოსაფხვრელად ანალოგიის გამოყენების უნარი.

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები