საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საკონსულტაციო ცენტრი

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი

კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

მსოფლიოში გლობალური პროცესების განვითარებამ, აქტიურმა საერთაშორისო ბიზნეს- გარემომ, ქვეყნებსა და კომპანიებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ხარისხის ზრდამ და მსოფლიო პოლიტიკის, ეკონომიკისა და ბიზნეს-პროცესების გლობალიზაციამდღის წესრიგში დააყენა სპეციალისტების საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის შესაბამისი ცოდნით აღჭურვა, რაც დღეს კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის საგანმანათლებლო პროგრამას.

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები