მობილობა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ, რომელიც გულისხმობს გაზაფხულის და შემოდგომის მობილობას.

მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება (ივსება ადგილზე)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ბარათის ასლი დამოწმებული ხელმოწერითა და ბეჭდით
  • ზოგადი განთლების დამადასტურებელი(ატესტატი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი(ვაჟებისათვის)
  • ჩარიცხვის ბრძანების ასლი დამოწმებული შესაბამისი ხელმოწერითა და ბეჭდით(მობილობის წესის განმეორებით სარგებლობის შემთხვევაში მობილობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს როგორც პირვანდელი უმაღლესი დაწესებულების, ასევე მობილობის წესით სხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის ბრძანების ამონაწერიც)

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის მისამართი:  students.eqe.ge