კვლევა – სამართალი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

 • ზ.ჯინჯოლავა, სახელმწიფო მართვის ფორმის საკითხებისთვის. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • ჯ.ბიბილაშვილი, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის ინსტიტუციური ნოვაციები. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • დ.სუხიტაშვილი, ზოგიერთი საკთხი გარიგების ნამდვილობისათვის. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • ი.მერებაშვილი, სპეციალიზირებული სასამართლოები. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • ხ.ამაღლობელი, კომუნიკაციური გარემო და კომუნიკაციური დისკურსის სახეები. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • ე.ფეიქრიშვილი, ქართული ბუნებითი სამართლის და სახელმწიფო სამართლის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. სამეცნიერო შრომების კრებული 4ტ. „უნივერსალი“, 2012წ.
 • ზ.ჯინჯოლავა, ასაკობრივი საარჩევნო ცენზი. სამეცნიერო შრომების კრებული 5ტ. „უნივერსალი“, 2013წ.
 • დ.სუხიტაშვილი, როგორ შევადგინოთ ანდერძი. სამეცნიერო შრომების კრებული 5ტ. „უნივერსალი“, 2013წ.
 • ე.ფეიქრიშვილი, ახალგაზრდობა და სამართალი. სამეცნიერო შრომების კრებული 5ტ. „უნივერსალი“, 2013წ.
 • ჯ.ბაბილაშვილი, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის ინსტიტუციური ნოვაციები. სამეცნიერო შრომების კრებული 5ტ. „უნივერსალი“, 2013წ.
 • გ.გიგაური, უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების დაბალანსება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001-2008 წლებში. სამეცნიერო შრომების კრებული 5ტ. „უნივერსალი“, 2013წ.
 • ზ.ჯინჯოლავა, საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია. სამეცნიერო შრომების კრებული 6ტ. „უნივერსალი“, 2014წ.
 • ჯ.ბაბილაშვილი, მტკიცებულების ახალი სტანდარტები სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში. სამეცნიერო შრომების კრებული 6ტ. „უნივერსალი“, 2014წ.
 • ი.მერებაშვილი, სასამართლოთა უწყებრივი ქვემდებარეობის საზღვრების შეზღუდვა. სამეცნიერო შრომების კრებული 6ტ. „უნივერსალი“, 2014წ.
 • ე.ფეიქრიშვილი, პოლიტიკის მოკლე განსაზღვრება. სამეცნიერო შრომების კრებული 6ტ. „უნივერსალი“, 2014წ.