ბიზნესის ადმინისტრირება – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საკონსულტაციო ცენტრი

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი

კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი მიზნებია შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და დემოკრატიულ-ჰუმანურ ფასეულობებზე ორიენტირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც მისცემს სტუდენტს ბიზნესის სფეროს შესახებ ფართო ცოდნას, შესძენს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულად გააზრების, სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების უნარს.

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები