ბაკალავრიატი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიზნესის ადმინისტრირება

პროგრამის მიზანი: მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულე...

სამართალი

პროგრამის მიზანი: მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა - განათლება იურისპრუდენციაში, სიღრ...

ტურიზმი

პროგრამის მიზანი: მომზად­დეს შიდა და საერთაშორისო შრომით ბაზარზე კონ­­კურენტუნა­...

ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა მიმართულია პროგრამით გათვალი...